Reklamační řád

Čl. I Právo kupujícího na reklamování zboží

Vyskytne-li se u zakoupeného zboží nebo provedeného díla vada, má kupující právo tuto vadu v záruční době příslušně reklamovat.

Čl. II Místo uplatnění reklamace

Kupující uplatňuje reklamaci v provozovně, kde zboží zakoupil nebo uzavřel smlouvu o dílo, popřípadě v jiné provozovně OKNOPLASTIK s.r.o. Reklamované zboží či dílo, kupující prokazuje příslušným prodejním dokladem (daňový doklad, smlouva o dílo, předávací protokol, dodací list). Reklamace vyřizuje zásadně vedoucí provozovny nebo jeho zástupce, případně jiný jimi pověřený pracovník.

Čl. III Odpovědnost prodávajícího

Při prodeji zboží nebo díla kupujícím prodávající odpovídá za to, že zboží má požadovanou kvalitu. Prodávající odpovídá za vady, které má prodané zboží čí dílo při převzetí, i za vady, které se vyskytnou po převzetí zboží či díla kupujícímu v záruční lhůtě. Prodávající neodpovídá za vady, které způsobí kupující na zboží vlastním zaviněním, případně i neodborným zacházením. Reklamuje-li kupující zakoupené zboží či dílo, je kompetentní osoba povinna reklamaci řádně prověřit a rozhodnout o ní do 30 pracovních dnů od uplatnění práva kupujícího. Kompetentní osoba může v případech, kdy vyřízení vyžaduje odborné posouzení, dohodnout s kupujícím jinou lhůtu, ve které rozhodne o reklamaci, nejdéle však do 30 dnů. Při uplatnění reklamace je sepsán s kupujícím reklamační protokol ve dvou vyhotoveních, z nichž jeden obdrží kupující. Tento protokol slouží jako potvrzení o přijetí reklamace. Kompetentní osoba se s kupujícím dohodnou na způsobu vyrozumění o průběhu reklamačního řízení.

Čl. IV Lhůty pro uplatnění reklamace

Záruční doba je dána takto:

 1. Na prodané zboží či dílo 60 měsíců ode dne převzetí zboží kupujícím nebo potvrzení předávacího protokolu kupujícím.
 2. Na provedené dílo 480 měsíců ode dne převzetí a potvrzení předávacího protokolu kupujícím. Při uplatnění této záruky musí kupující splnit všechny náležitosti, které jsou popsány v servisní knížce, kterou kupující obdrží při předání díla.
 3. U spotřebního materiálu se záruční doba a její podmínky řídí jejich dodavateli, případně výrobci.

Čl. V Odstranitelné vady

Za odstranitelné vady se považují takové vady, jejichž odstraněním neutrpí vzhled, funkce a kvalita zboží. Kupující může v záruční době požadovat výměnu vadného zboží za bezvadné.

Čl. VII Vlastní reklamace, její definice a hodnocení

Všeobecně jsou reklamace vyřizovány v souladu reklamačním řádem firmy OKNOPLASTIK s.r.o.

DEFINICE a HODNOCENÍ REKLAMACE

 1. V záruční době má zákazník právo zboží reklamovat. Rozumí se tím bezplatný nárok na opravu nebo výměnu za tentýž bezvadný výrobek. Reklamace je však třeba posoudit.
 2. Vyskytne-li se u zákazníka vada, je třeba postupovat takto:

Zavolat servisní středisko OKNOPLASTIK (mobil: 774 452 679), nebo zaslat reklamaci písemně formou doporučeného dopisu (OKNOPLASTIK s.r.o., Za Balonkou 267, 261 01 Příbram). Přivolaný technik zajistí opravu.

V případě zjištění, že vada byla způsobena nesprávným užíváním nebo chybnou manipulací kupujícím, jde celá úhrada opravy na vrub kupujícího.


Reference - naši spokojení zákazníci

 • Komerční budova, Kostky Pb, Příbram

  Komerční budova
  Kostky Pb, Příbram

 • Komerční budova, Czech Computer s.r.o., Příbram

  Komerční budova
  Czech Computer s.r.o., Příbram

 • Veřejná budova, Mateřská škola, Jince

  Veřejná budova
  Mateřská škola, Jince

 • Bytový dům, SVJ Kordačova, Kladno

  Bytový dům
  SVJ Kordačova, Kladno

ostatní reference