Reklamační řád

Zásady a pokyny při užívání výrobků společnosti Oknoplastik s.r.o.

Zákazník je povinen dodržovat pokyny pro správnou obsluhu a údržbu výrobků potřebnou pro zachování záruky a užitných vlastností a podmínky případného reklamačního řízení. Tyto pokyny jsou dostupné na našich internetových stránkách www.oknoplastik.cz v dokumentu Návod na údržbu a seřízení oken a dveří a v dokumentu. Zákazník je povinen dbát všech bezpečnostních pokynů, podrobně prostudovat celý návod k obsluze a údržbě před zahájením manipulace a užíváním výrobku. Vady způsobené nesprávným užíváním či absencí údržby nelze reklamovat. Tento reklamační řad vztahuje na dodávku nebo dodávku a montáž stavebních otvorových výplní včetně příslušenství obchodními společnostmi:

 • Oknoplastik s.r.o., se sídlem Levá 390/23, 147 00 Praha 4, IČO 26737906.

(dále též jako „dodavatel")

Reklamační řád

1. Místo a způsob uplatnění reklamace

Podmínkou přijetí reklamace a její vyřízení, v případě uznání její oprávněnosti, je plné uhrazení závazků zákazníka. Toto ustanovení se neaplikuje ve vztahu ke kupujícímu či objednateli, který je spotřebitelem. Reklamaci doporučujeme podat telefonicky na čísle 800 606 606 nebo písemně prokazatelnou formou (doporučeným dopisem, e-mailem) s uvedením: čísla zakázky, čísla položky, podrobným popisem reklamované vady, přesnou adresu a tel. kontakt na koncového zákazníka, kde je reklamované zboží umístěno.

Adresa pro uplatnění reklamace:

Oknoplastik s.r.o. reklamační oddělení
Za Balonkou 267, Příbram, 261 01 email: info@oknoplastik.cz

Záruční doba na otvorové prvky dodávané dodavatelem je 60 měsíců.

Záruční doba na příslušenství (žaluzie, rolety, sítě proti hmyzu, krytky kování, parapety, okenní a dveřní kliky, kování u oken a dveří a další spotřební materiál u okenních doplňků, které není uvedeno) je 24 měsíců.

Záruka na dřevěné kazety do vchodových dveří, okenice, okna bez povrchové úpravy je 24 měsíců.

Záruční doba na funkční nedostatky, které lze vyřešit běžným seřízením je 3 měsíců po namontování a předání díla. Po této lhůtě se tyto nedostatky řeší v rámci placené služby dle ceníku společnosti Oknoplastik s.r.o. jako běžná údržba oken, dveří, garážových vrat, venkovních rolet a žaluzií, bezpečnostní a interiérových dveří a vše okenních doplňků.

Záruční doba na elektronické součásti díla je 24 měsíců. Záruční doba na zednické zapravení je 24 měsíců od předání díla.

Kupující není oprávněn uplatnit reklamaci na vadu, která byla vytýkána již v minulosti, pokud na ni byla poskytnuta sleva z kupní ceny.

Délka záruční doby může být upravena speciálním ujednáním ve smlouvě mezi zákazníkem a společností Oknoplastik s.r.o. Pokud řádně uzavřená smlouva mezi zákazníkem a společností Oknoplastik s.r.o. upravuje některé otázky reklamací a záručních dob odchylně od tohoto reklamačního řádu, má přednost vždy příslušná smlouva. V ostatních otázkách příslušnou smlouvou neřešených se platí tento reklamační řád.

Záruční doba počíná běžet prvním dnem následujícím po dni předání a převzetí díla nebo zboží, popř. dnem, kdy měl kupující či objednatel povinnost dílo či zboží převzít.

Doba vyřízení reklamace 30 dnů může být prodloužena o dobu nezbytně nutnou pro výrobu nových částí, dodání nových dílů subdodavatelem či v případě, kdy technologické podmínky nutné k provedení opravy nedovolí její provedení do 30 ti dnů od nahlášení (klimatické podmínky apod.). Toto ustanovení se neaplikuje ve vztahu ke kupujícímu či objednateli, který je spotřebitelem, kdy může být doba vyřízení reklamace ke konkrétní vadě prodloužena po dohodě smluvních stran v rámci reklamačního řízení.

Objednatel je povinen zajistit zhotoviteli k vyřešení reklamace nebo jiné vady podmínky obdobné podmínkám v době realizace díla, zejm. umožnit přístup osobám a použití prostředků, jejichž prostřednictvím bylo dílo montováno.

V případě, že zákazníkem reklamovaná vada není uznána jako vada oprávněná, je společnost Oknoplastik s.r.o. oprávněna požadovat veškeré vynaložené náklady spojené s vyřizováním reklamace (cestovné, poštovné, soudní a správní poplatky, provozní náklady, náklady na příp. znalecké posudky atd.). Toto ustanovení se neaplikuje ve vztahu ke kupujícímu či objednateli, který je spotřebitelem.

2. Definice pojmů

Pohledová plocha - je charakterizována v pohledovém poli okna z interiéru i exteriéru při zaskleném a zavřeném stavu okna a běžném úhlu užití výrobku.

Nepohledová plocha - jsou profilové části okna, které nejdou vidět při zavřeném a zaskleném stavu okna. Do neviditelné zóny je také zařazena boční plocha rámu, určena pro osazení tohoto prvku do zdi (zpravidla jsou na této ploše vyfrézovány drážky pro pěnu), a parapetní drážka interiérová a exteriérová. Platí i pro balkónové dveře, pevně zasklené rámy, a ostatní doplňky.

3. Vady vyloučené z možnosti reklamace

Jako reklamovatelné nemohou být uznány vady vzniklé:

 • mechanickým poškozením, neodborným seřízením, nesprávnou údržbou po okamžiku předání a převzetí díla či zboží, viz. Návod k obsluze a údržbě
 • prasknutím skla termálním šokem, kdy okno bylo zevnitř nebo zvenku částečně nebo zcela zastíněno nevhodným užíváním výrobku (např. polepení skel fólií, stavění nábytku do těsné blízkosti oken atd.)
 • neodbornou montáží po okamžiku předání a převzetí díla nebo zboží (neodbornou montáží se rozumí především případ, kdy montáž prováděla jiná osoba než společnost Oknoplastik s.r.o. a dále pokud nebyla montáž provedena dle Montážního předpisu dodavatele)
 • používáním v podmínkách, které mohou nastolit fyzickou či chemickou nerovnováhu v návaznosti na vlastnosti stavby jako celku, například vady projektu a materiálů používaných na stavbě, v závislosti na specifických místních podmínkách, např. zvýšená prašnost, emise, vlhkost způsobující orosení skel či rámů z interiéru
 • poškozením v důsledku událostí majících původ ve vyšší moci (požáry, kroupy, záplavy, zemětřesení, vichřice, spady popílků, pylu, kyselých dešťů a podobně)
 • vlivem nevhodných mikroklimatických podmínek objektu, např. rosení skel, rámů či zdiva z interiéru (jedná se o běžný fyzikální jev, který vzniká zpravidla nedodržením ventilačního režimu stavby-je zcela v rukou uživatele), s tím související poškození parapetů v důsledku působení kondenzátu, následná vegetace plísní atd.
 • barevným nesouladem stejných barev aplikovaných na různé materiály či různými technologiemi (profily, výplně, krytky kování atd.)
 • mechanická poškození, nerovnosti a barevné nesoulady v nepohledových plochách výrobku.
 • odlišným vizuálním provedením nově dodaných náhradních dílů v nepohledové ploše, které jsou způsobeny změnami technologických postupů zhotovitele nebo jeho subdodavatelů, které však nemají vliv na tepelné a izolační vlastnosti oken
 • na prvcích, které nějakým způsobem přesahují technické normy a byly vyráběny na výslovné přání zákazníka. Tento nestandard musí být vždy uvedený v zakázce.

Jako reklamovatelné nelze uznat vady zjevné, tedy vady, které bylo možné zjistit při běžné kontrole v době předání díla.

Estetické (vzhledové) vady se hodnotí při pohledu ze vzdálenosti rovné nebo větší než 3m, vždy v kolmém funkčním směru běžného použití, za rozptýleného denního světla. Není-li dále uvedeno jinak.

Vady, které při posouzení za těchto podmínek nejsou zjevně patrné, nejsou reklamovatelné. Reklamovatelné jsou vady, jež brání řádnému užívání zboží či díla a znehodnocují jeho fyzický stav.

4. PROFILY:

Nelze reklamovat jakákoliv mechanická poškození vzniklá po předání díla či zboží.

Za reklamovatelnou vadu nelze považovat znehodnocení PVC a AL profilu vzniklé v důsledku pozdně odstraněné ochranné fólie (fólii je nutné odstranit do 4 týdnů od dodání).

Za reklamovatelnou vadu u PVC a ALU profilů nelze považovat případný průsvit profilu mezi okrajem těsnění/silikonu a hranou distančního profilu rámečku skla.

Za reklamovatelnou vadu u hliníkových výrobků s povrchovou úpravou Elox nelze považovat tzv. extruzní čáry. Dále za reklamovatelnou vadu u hliníkových výrobků nelze považovat jakékoliv barevné vady na plastových izolátorech křídel a rámů.

Při použití povrchové úpravy Elox na hliníkových profilech může dojít k barevné odchylce. Ta může být způsobena technologickými omezeními, které přináší její aplikace - při anodické oxidaci se ponoří odpovídající hliníkové prvky do elektrolytu, poté prostřednictvím působení proudu vzniká vrstva oxidu, který je pevně spojen s kovem. Výsledná barva je závislá na několika faktorech: chemické složení dodávky hliníků, rozdíly v povrchu profilů, koncentrace složek koupele, tloušťka vrstvy anodické, teplota lázně, doba lázně apod.. Barevnou odchylku u eloxových barev nelze uznat jako důvod k reklamaci.

Za reklamovatelnou vadu u hliníkových výrobků nelze považovat přesazení dosedacích (řezných) ploch profilů na sebe navazujících ve všech rovinách do 1mm výšky hrany. Tolerance do 1mm platí také pro šířky výrobních spár v jakémkoliv úhlu.

Za reklamovatelnou vadu hliníkových výrobků nelze považovat natočení příčníků kolem podélné osy. vlivem tíhy skla do 1,5mm z roviny.

Za reklamovatelnou vadu nelze uznat rozdílný odstup křídla od rámu na vodorovných a svislých částech, které jsou dána nutným vymezením křídla oproti rámu z funkčních důvodů.

Za reklamovatelnou vadu u dřevěných profilů nelze považovat vady způsobené vzdušnou vlhkostí větší než 50%, resp. vyšší vlhkostí ve dřevě než 18%. V důsledku porušení této podmínky dochází ke kondenzaci vody na skle, kování a profilech, nabobtnání dřeva a můžou se objevit puchýře na laku. Dodavatel neručí za jakékoliv poškození vzniklé v souvislosti s trvale vysokou vlhkostí nebo vlivem přímého styku výrobku (dřeva) se zemí, jejíž projevy mohou být zejména tyto: zamodrání nebo změlení dřeva, napadení hnilobou, poškození povrchové úpravy.

Povolené vysprávky dřevěných profilů určených k povrchové úpravě lazurovacími a krycími laky jsou: výsprava lodičkou, tmelem.

Dřevo je nehomogenní materiál, rozdíly v barvě a struktuře na povrchu dřeva jsou přirozenými vlastnostmi dřeva, a proto nemohou být důvodem k reklamaci, stejně tak přirozené vady dřeva jako smolníky atd. Pokud se v průběhu záruční doby projeví, lze to považovat za vadu opravitelnou a výrobce si vyhrazuje právo tyto vady opravit.

Za přípustnou vadu dřeva se povolují přirozené nerovnosti povrchu způsobené letokruhy (střídání tvrdého jarního a měkkého letního dřeva), a přípustnými suky.

Zákazník bere na vědomí, že jemu předložený vzorník barev slouží k výběru odstínu lazury, avšak skutečný výsledný odstín lazury na dodaných výplních otvorů nemusí zcela přesně souhlasit s vybranou variantou.

Jako reklamaci nelze uznat barevnou rozdílnost nového a dříve dodaného prvku. Lazura je vystavena ultrafialovému záření, které působí přes povrchovou úpravu až na lignin, který je součástí dřeva a vlivem UV záření tmavne.

Za reklamovatelnou vadu nelze uznat rozdílný odstup křídla od rámu na vodorovných a svislých částech, které jsou dána nutným vymezením křídla oproti rámu z funkčních důvodů.

Jako reklamaci nelze uznat barevnou rozdílnost nového a dříve dodaného prvku. Lazura je vystavena ultrafialovému záření, které působí přes povrchovou úpravu až na lignin, který je součástí dřeva a vlivem UV záření tmavne.

Za reklamovatelnou vadu nelze považovat viditelnost bezchybného délkového napojení dřeva. U napojení dřeva se připouští mírná nerovnost spoje oproti plochám jednotlivých dílů lamely. Nerovnost nesmí být hmatatelná, může však při pohledu ze stran, v místě spoje, způsobovat nepatrné zvlnění plochy.
U fixního materiálu je přípustné napojení až při délce profilu nad 2000mm, přičemž do délky 2450mm může být pouze jedno napojení. U napojovaného materiálu je stanovena minimální délka jednoho dílce 250mm. Do délky dílce se nezapočítává spoj samotný.

Povrchová úprava u tropické dřeviny meranti může obsahovat na povrchu drobné bublinky či kráterky, které vznikají při nástřiku či v průběhu dozrávání povrchové úpravy. Nemají vliv na kvalitu a životnost povrchové úpravy a jejich výskyt není důvodem k reklamaci.
U tropických dřevin jsou přípustné otvory po napadení škůdcem do průměru 2 mm, tento otvor vždy musí být ze strany zhotovitele zapravený tmelem.

U materiálu meranti je vstupní surovina v podobě lepených hranolů různobarevná. Připouští se až 36 odstínů červeného meranti. U světlých odstínů povrchové úpravy nelze zabezpečit barevné sladění.

Při posuzování vad — prohnutí profilů v důsledku tepelné dilatace (roztažnosti) je podstatné splnění požadavků na funkčnost v zavřeném stavu. Profily v bílém i barevném provedení mají poměrně velkou tepelnou roztažnost a současně minimální tepelnou vodivost, takže v důsledku různé teploty na straně exteriéru a interiéru může nastat prodloužení, nebo smrštění profilu na příslušné straně výrobku, což se může projevit mírným prohnutím dovnitř nebo ven. Toto prohnutí, které je viditelné pouze na otevřeném výrobku, je přípustné, pokud deformace nezpůsobuje zhoršení těsnosti nebo funkce. Zpravidla plným uzavřením (uzamčením) výrobku se uvedou do činnosti všechny uzavírací body a prvek se vyrovná a těsní.
U dřevěných profilů rámů a křídel se připouští tvarová odchylka jednotlivých hranolů v rozsahu 1mm na 1 metr, jak v případě rovinnosti, tak v případě točivosti.

Takovýto průhyb nelze považovat za reklamovatelnou vadu.

5. SKLO

Nelze reklamovat jakákoliv mechanická poškození vzniklá po předání díla či zboží.

Sklo není ve své ploše homogenní materiál. Při orosení se rýsují veškeré anomálie skla. Jedná se o technologické stopy na struktuře skla, které nebrání průhledu a tyto vady nelze reklamovat.

Sklo se posuzuje v suchém stavu, kolmo ke sklu, při rozptýleném světle ze vzdálenosti 3 m. Dovolený rozsah vad je následující:

\"Schéma\"

R — zóna drážky : šířka 18 mm od hrany skla, zakrytá rámem
E — okrajová zóna: od hrany viditelné oblasti o šířce 50mm
M — hlavní zóna: velmi přísné hodnocení

Počty povolených vad se zvyšují u trojskla o 25%. Počty povolených vad se zvyšují u každého vrstveného skla (VSG) o 25%.

ZónaPřípustné vady pro danou zónu
R
 • venku ležící ploché poškození okrajů skla ve tvaru mušle, které neovlivňují pevnost skla a nepřekračují šířku okrajových spojení — bez omezení
 • uvnitř ležící ploché poškození okrajů skla ve tvaru mušle bez volných střepin, které jsou vyplněny těsnící hmotou — bez omezení
 • bodové, plošné zbytky, fleky a lineární vady — bez omezení

Distanční rámeček:

 • Přerušení distančního rámečku v místě napojení max. do 2 mm, obvod skla do 5m max 2x napojení, obvod skla nad 5m max 5x napojení na každém rámečku.

Tolerance přímosti:

 • max. 4 mm v délce do 3,5m, max. 6mm v délce nad 3,5m. Přesazení distančního rámečku vůči sobě: max. do 3 mm v jakékoli délce do 2,5m, max. 6mm v délce hran skla nad 2,5m.

Těsnící systém:

 • Vytlačený butyl přes úroveň distančního rámečku max. do 2 mm výšky přesahu v jakékoliv délce, při použití ornamentálního skla bez omezení.
E

Bodové vady, uzavřeniny, nečistoty zalité ve skle, bubliny (bez deformačního dvoru):

 • Plocha tabule do 1m2: méně než 3ks vad menších jak 1mm průměru v každé ploše o průměru 20cm
 • Plocha tabule do 1m2: max. 4 ks vad - větší jak 1mm a menší jak 3 mm průměru
 • Plocha tabule nad 1m2: max. 1 ks vady na 1m obvodu - větší jak 1mm a menší jak 3 mm průměru
 • Plocha tabule neomezeně: bodová vada - větší jak 3 mm průměru - nepřípustná

Nečistoty, Skvrny

 • Plocha tabule neomezeně: počet bodů menších jak 1mm průměru — bez omezení
 • Plocha tabule do 1m2: max. 4ks vad větších jak 1mm a menší jak 3 mm průměru
 • Plocha tabule nad 1m2: max. 1 ks vady na 1m obvodu - větší jak 1mm a menší jak 3 mm průměru
 • Plocha tabule neomezeně: max. 1 ks vady větší jak 3mm průměru
 • Plocha tabule neomezeně u plastového okna: max. 1 ks skvrny menší jak 17mm průměru – nepřípustné a u dřevěného okna : max. 1ks skvrny větší jak 17mm průměru - nepřípustná

Lineární vady

 • Jednotlivé délky hrubých škráb do 30mm, celkový součet délek do 90mm
 • Vlasové škrábance jsou povoleny bez omezení, pokud netvoří shluk
M

Bodové vady, uzavřeniny, nečistoty zalité ve skle, bubliny (bez deformačního dvoru):

 • Plocha tabule do 1m2: méně než 3ks vad menších jak 1mm průměru v každé ploše o průměru 20cm
 • Plocha tabule do 1m2: max. 2 ks vad - větší jak 1mm a menší jak 2 mm průměru
 • Plocha tabule nad 1m2 a menší než 2m2: max. 3 ks vad - větší jak 1mm a menší jak 2 mm průměru
 • Plocha tabule nad 2m2 a menší než 3m2: max. 5 ks vad - větší jak 1mm a menší jak 2 mm průměru. Plocha tabule do 1m2: max. 1 ks menší jak 2 mm průměru.
 • Plocha tabule nad 3m2 max. (5+2/každý další m2) ks vad - větší jak 1mm a menší jak 2 mm průměru. Plocha tabule nad 1m2: max. 2 ks menší jak 2 mm průměru.
 • Plocha tabule neomezeně: bodová vada - větší jak 2 mm průměru — nepřípustná.
  Plocha tabule nad 2m2: max. 3 ks menší jak 2 mm průměru.

Nečistoty, Skvrny Škrábance

 • Plocha tabule neomezeně: max. 3ks vad menších jak 1mm průměru v každé ploše o průměru 20cm
 • Plocha tabule neomezeně: max. 2ks vad větších jak 1mm a menší jak 3 mm průměru v každé ploše o průměru 20cm
 • Plocha tabule neomezeně: vady větší jak 3mm průměru - nepřípustné
 • Plocha tabule u plastového okna neomezeně: skvrny měnší jak 17mm průměru – nepřípustné a u dřevěného okna plocha tabule neomezeně: skvrny větší jak 17mm průměru - nepřípustné

Lineární vady

 • Jednotlivé délky hrubých škráb do 15mm, celkový součet délek do 45mm
 • Vlasové škrábance jsou povoleny bez omezení, pokud netvoří shluk

 

Kondenzace na vnějších a vnitřních plochách (rosení)

Vnější kondenzace na izolačních sklech se může objevit jak uvnitř, tak vně budovy. Pokud nastane uvnitř budovy, jde většinou o vysokou vlhkost v místnosti, společně s nízkou vnější teplotou. Kuchyně, koupelny a jiné prostory s vysokou vlhkostí jsou zvlášť citlivé. Orosení tabulí je podporováno omezenou cirkulací vzduchu, záclonami atd.

U izolačního skla s vysokou tepelnou izolací se může krátkodobě tvořit na venkovní straně skla kondenzace, která je způsobena noční ztrátou tepla vnějšího povrchu skla vyzářeného infračerveným zářením vůči jasné obloze, společně s vysokou vlhkostí vnější atmosféry, ale ne deštěm.

Přírodní barva čirého skla

Čiré sklo má velmi slabě zelený vzhled, zvláště na hranách. Zelený vzhled se stává zřetelnějším, má-li sklo větší tloušťku.

Smáčivost skel

Smáčivost povrchu vnější strany izolačního skla může být rozdílná, např. kvůli obtisku válců, prstů, etiket, vyhlazovacím prostředkům apod. při vlhkém povrchu skla způsobeném rosením, deštěm nebo vodou při čištění, se může rozdílná smáčivost stát viditelnou.

Strukturální zasklení

Strukturálně lepené spoje izolačních skel vykazují horší tepelněizolační vlastnosti s dopadem na zvýšené riziko kondenzace vzdušné vlhkosti na vnitřním povrchu. Tento jev je dán požadovaným konstrukčním řešením a nelze ho zařadit mezi reklamovatelné vady.

Meziskelní příčky

Při nepříznivých vlivech okolí a v závislosti na velikosti skla, použitém druhu a délkách meziskelních příček se mohou občas u příček vyskytnout klapavé zvuky — rezonance.

Jev klapajících meziskelních příček nelze zcela eliminovat a tento jev nelze uznat jako reklamovatelnou vadu.

Nelze zabránit důsledkům vyplývajícím ze změn délky meziokenních příček, způsobených změnou teploty v meziskelní dutině. Odchylky od pravoúhlosti v rozdělených polích je nutno hodnotit při zohlednění výrobních a montážních tolerancí.

Kvalita meziskelních příček

 1. Odchylky od rozměrů

  Maximální odchylka rastrů polí:

  do 0,5 m délky+/-1 mm
  do 1 m délky+/-2 mm
  nad 1m délky+/-3 mm

  maximální odchylka křížových a ostatních spojů +/- 1,5mm

 2. Vzhledové vady meziskelních příček
  • odloupnutá fólie —v délce max.1mm na hraně řezu
  • fleky, škráby — do délky max. 2 mm
  • zbytky ochranné pásky - nepovoleno

Dodavatel upozorňuje objednatele na riziko samovolné exploze tepelně tvrzeného sodnovápenatokřemičitého bezpečnostního skla způsobené přítomností inkluzí NiS ve skle, které je možné minimalizovat provedením Ev. Heat Soak Testu (dále jen „HST”). HST není dodavatelem automaticky prováděn a není zahrnut v ceně výrobku. Pokud objednatel HST požaduje, musí tak učinit písemně při objednání tepelně tvrzeného skla a tato skutečnost musí být součástí smlouvy o dílo (kupní smlouvy)
Samovolná exploze způsobená přítomností inkluzí NiS ve skle je inherentní vlastností tepelně tvrzeného skla, není považována za vadu skla a případné nároky objednatele z vadného plnění nebudou uznány. Objednáním tepelně tvrzeného bezpečnostního skla objednatel přijímá tuto technicky nevyhnutelnou tendenci k výše uvedené samovolné explozi a uznává ji jako inherentní vlastnost skla. S ohledem na výše uvedené nenese dodavatel v žádném případě odpovědnost za škodu způsobenou samovolnou explozí tepelně tvrzeného bezpečnostního skla.
Dodavatel neodpovídá objednateli za žádné další přímé, nepřímé, následné ztráty či škody ( ztráty na zisku atd.) vzniklé dodáním výrobku, jejich užitím či jeho dalšího prodeje. Na žádost objednatele, poskytne dodavatel specifické poradenství.

6. PARAPETY

Parapety jsou dekorativní prvek a nejsou určeny k nadměrnému zatěžování.

Za závadu se nepovažuje jakékoliv povrchové poškození vnějších i vnitřních parapetů vzniklé po předání zboží či díla.

7. ŽALUZIE

Za závadu se nepovažuje:

 • částečné nebo celkové opotřebení výrobku
 • nedoklápění lamel (při posouzení se vychází z pravidla, že skrz žaluzii nesmí být mezi lamelami při kolmém pohledu vidět na rovinu skla)
 • rozdílnost doklápění lamel jednotlivých žaluzií
 • mechanické poškození jednotlivých dílů žaluzií
 • světelná netěsnost po stranách žaluzie mezi lamelami a zasklívací lištou, pokud nepřesahuje max. přípustnou toleranci 5mm (měřena nejmenší vzdálenost lamela — zasklívací lišta).
 • šikmý chod v horizontální rovině. Maximální rozdíl výšek v místě pásky je dán hodnotou +/- 5 mm

U interiérových žaluzií na koncové spodní liště vždy leží jedna až 5 lamel (záleží na délce a dodavateli).

Žaluzie nejsou určeny k celkovému zatemnění.

8. SÍTĚ

Za závady se nepovažují:

 • částečné netěsnosti sítě na straně srazu v horní a dolní části dvoukřídlého okna.
 • částečné nebo celkové opotřebení výrobku
 • rozměry sítě v případě, že v místě osazení do rámu okna není mezi rámem sítě a rámem okna mezera větší než 5mm.

9. VENKOVNÍ ŽALUZIE A ROLETY

Zhotovitel se zavazuje expedovat zboží tak, aby bylo zabaleno do vhodného obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy daného zboží a předejít tak nebezpečí možného poškození zboží během přepravy.

Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí, a to takovým způsobem, aby mohl zjistit při vynaložení veškeré odborné péče vady zboží.

Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je kupující povinen o tomto vyhotovit záznam o poškození za přítomnosti osoby, jež provedla dopravu do předávacího protokolu, popř. dodacího listu.

Kupující přebírá dodané zboží na základě dodacího listu. Převzetí zboží potvrdí na dodacím listě buď kupující nebo jím zmocněný zástupce či zaměstnanec oprávněný k takovému úkonu. Bez provedení zápisu dle bodu 5 jeho podepsáním pak souhlasí s tím, že zboží bylo dodáno bez zjevných vad, že obalový materiál nebyl mechanicky poškozen, a že zboží bylo dodáno v množství deklarovaném v dodacím listu. Veškeré tyto skutečnosti je třeba ověřit a písemně uplatnit při podpisu dodacího listu, kdy na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

Kupující je povinen oznámit prodejci písemně vady zboží a uplatnit konkrétní nárok z odpovědnosti za vady bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, jinak mu soud právo z vadného plnění nepřizná. U vady skryté platí totéž, nabyla-li oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do uplynutí záruční doby, jež začíná běžet od doby dodání zboží, popřípadě od dodání zboží (předávacím protokolem) do místa určení stanoveného ve smlouvě (objednávce).

Prodávající nemůže nést odpovědnost za případné mechanické vady zjištěné mimo místo určení dodávky stanovené ve smlouvě (objednávce), po zřejmé manipulaci popř. přepravě kupujícím, či třetích osob.

V případě, že se po převzetí zboží kupujícím vyskytnou v záruční době vady zboží, může kupující uplatnit svou oprávněnou reklamaci. Záruční doba počíná běžet ode dne prodeje – předání zboží (předávací protokol), či dodacím listem.

Délka záruční doby činí 24 měsíců, pokud není stanoveno jinak.

Záruka zaniká v následujících případech:

 • Uplynutím záruční doby.
 • Porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou.
 • Nevhodným používáním a skladováním zboží.
 • Nedodržením pokynů stanovených výrobcem či dodavatelem.
 • Neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, manipulací nebo zanedbáním péče o zboží.
 • Zboží bylo poškozeno živly.
 • Při porušení povinností kupujícího, jež vyplývají z kteréhokoliv z bodů 4 až 7 Úvodních ustanovení – mechanické a množstevní vady (nevýrobní vady).
 • Pokud dojde k uplatňování reklamace dle bodu 8 Úvodních ustanovení – mechanické a množstevní vady (nevýrobní vady).

V případě reklamace již namontované stínící techniky a ostatního sortimentu se záruka vztahuje pouze na ty závady, které jsou viditelné na vzdálenost 3/5 metrů int./ ext, a to za předpokladu, že stavba byla zhotovena podle montážních podmínek pro stínící a ostatní sortiment, platných v daný moment.

Délka vodících lišt standardně končí na spodním okraji rámu okna a nedosahují na venkovní parapet, pokud si zákazník jiné provedení smluvně neobjednal.

Při zjištění rozdílu v množství nebo druhu zboží mezi údaji na faktuře a skutečně dodaným zbožím, je kupující povinen podat do sedmi pracovních dnů písemnou zprávu o těchto vadách prodávajícímu. Při nedodržení této lhůty nebude reklamace uznána. V případě, že je tato reklamace uznána jako oprávněná, může kupující požadovat dodání prokazatelně chybějícího zboží - u množstevní vady nebo výměnu zboží jiného druhu za zboží kupujícím původně objednané - u vady druhové.

Pokud byla reklamace neoprávněná, zhotovitel naúčtuje kupujícímu veškeré vzniklé náklady na lokalizaci, logistiku, dohledání potřebných údajů, testování apod. Kupující je povinen tyto náklady uhradit neprodleně, nejpozději však do čtrnácti dnů od ukončení reklamačního řízení. Bez úhrady vzniklých nákladů nebude zboží, které je předmětem reklamace, vydáno kupujícímu.

10. GARÁŽOVÁ VRATA

Zjevné vady je objednatel povinen uplatnit nejpozději při převzetí díla. Skryté vady je objednatel oprávněn uplatnit v průběhu záruční lhůty a zároveň po úplném uhrazení ceny díla.

Objednatel je povinen dílo při předání řádně prohlédnout, zkontrolovat jeho množství i jakost a zhotoviteli ihned oznámit zjevné vady či množstevní rozdíly. Zhotovitel (ani jeho smluvní přepravce) nijak neodpovídá za zjevné vady a kvantitativní rozdíly, které budou zjištěny a uplatněny později. Takovéto vady také nemohou být uznány jako oprávněná reklamace.

Každá reklamace díla musí být uplatněna bez zbytečného odkladu po zjištění vady, aby bylo zabráněno zhoršení rozsahu vzniklé vady, či vzniku dalších škod. Odběratel je povinen zajistit dílo ve stavu, kdy zjistil vadu, a neprodleně uplatnit reklamaci. Dílo s vadou musí být zajištěno tak, aby byla možná případná kontrola reklamované vady zástupcem zhotovitele. O nutnosti kontroly na místě rozhoduje výhradně zhotovitel. Objednatel nesmí odstraňovat vady vlastními silami kromě zásahů, které zabrání havárii nebo předejdou vzniku škody. Při nedodržení povinnosti včasného oznámení neodpovídá zhotovitel za další vzniklé škody a není ani povinen reklamaci přijmout.

Nebude-li uplatněna reklamace včas a řádným způsobem, nebo je-li neoprávněná, může být odmítnuta a zhotovitel je oprávněn požadovat úhradu veškerých nákladů, vynaložených při vyřizování reklamace (zejména cestovné, poštovné, provozní náklady, náklady na znalecké posudky atd.) a v případě provedení opravy i nákladů na opravu výrobku (předmětu díla, výrobku nebo jeho části). Objednatel se zavazuje tyto náklady uhradit.

Pokud objednatel požaduje prověření rozhodnutí o oprávněnosti, či zamítnutí reklamace nezávislými osobami či úřady, hradí náklady spojené i s odběry vzorků a provedením zkoušek. Objednatel hradí náklady na zkoušky a posudky v případě, že výsledky takto provedených nezávislých expertíz nevyhoví příslušným technickým předpisům a normám.

Smluvní záruční doba začíná běžet předáním a převzetím díla. Konec smluvní záruční doby nastane uplynutím 24 měsíců od předání díla.

Smluvní záruční doba na opravy a servis je 3 měsíce.

Zhotovitel odpovídá objednateli za vady díla dle § 2615 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (NOZ). Podmínkou pro uplatnění záruky je předložení smlouvy o dílo s potvrzenými předevacím protokolem to neplatí pro objednatele, který je spotřebitelem.

Záruka se nevztahuje na vady u zlevněného zboží a zboží použitého, pro které bylo zboží zlevněno, nebo vznikly běžným používáním a tyto skutečnosti byly již při prodeji známy.

Odpovědnost za vady zboží nebo díla

Zhotovitel neodpovídá za vady, které vzniknou v průběhu záruční lhůty v důsledku neodborných zásahů ze strany objednatele. Zhotovitel neodpovídá za přirozené opotřebení výrobku způsobené jeho obvyklým užíváním, za vady způsobené chemickými vlivy a vady způsobené užíváním výrobku k jiným účelům, než uvedeno ve smlouvě, nebo k nimž se daný výrobek užívá obvykle. Zhotovitel neodpovídá ani za vady způsobené neodborným zásahem, nedodržením zásad pro používání (zejména nedodržováním podmínek a pokynů k údržbě a používání), nevhodnou obsluhou, neodbornou montáží (montáží jinou osobou než autorizovaným dodavatelem nebo pokud nebyla montáž provedena dle montážního návodu) či nesprávným používáním a za vady způsobené zásahem třetí osoby, či z důvodů vnější události (zejména vyšší mocí, např. živelná katastrofa; krádež apod.). Tyto závady budou odstraněny pouze na náklady objednatele.

Zhotovitel neodpovídá za poškození zboží nebo díla způsobené vadou stavební konstrukce nebo vzniklé při navazujících pracích na stavbě, vč. působení stavební chemie a materiálů spojených se stavbou (např. stavební směsi, stavební prach apod.) nebo způsobené vlhkostí nevyzrálé stavby.

O vadu se nejedná v těchto případech:

 • Běžné technické vlastnosti a tolerance
 • Povrchové a estetické nedostatky, které nelze pozorovat za denního světla pouhým okem ze vzdálenosti nejméně 1,5 metru
 • Přirozené opotřebení způsobené používáním
  • V případě, že jsou garážová vrata opatřena ochrannou fólií, je nutné tuto odstranit nejpozději do 14ti dnů po montáži. Zvýšená vlhkost nad 50% v garáži může mít za následek vznik koroze na hranách ocelových profilů, proto je nutné zajistit dobré odvětrání prostoru garáže a odvod vody z prostoru dosednutí vrat na podlahu (včetně vodících kolejnic).
  • U tmavých barev může dojít vlivem slunečního záření k prohnutí lamel a to až o několik cm a tím může být omezena funkčnost vrat. Čím tmavší barva je u vrat použita, tím více přitahuje sluneční paprsky a tím se venkovní povrch vrat více zahřívá, např. na přímém slunci kolem poledne, kdy jsou sluneční paprsky nejsilnější, může mít vnější povrch lamely teplotu pohybující se kolem 80 °C. Při chladnejším počasí se lamely vrátí zpět do výchozí polohy, prohnutí lamel v tomto případě není výrobní vada.

Postup při výměně reklamovaných dílů

Objednatel a zhotovitel se mohou dohodnout na řešení reklamace dočasnou výměnou zboží nebo vadného dílu výrobku (např. pohon vrat) ještě před kontrolou reklamovaného dílu. Odesláním náhradního dílu zhotovitelem objednateli není ještě reklamace uznána a reklamační řízení není uzavřeno.

V případě, že objednateli bude zaslán náhradní díl, musí být demontovaný reklamovaný díl zaslán neodkladně zhotoviteli na adresu jeho sídla. Zhotovitel na dodaném reklamovaném dílu prověří oprávněnost reklamace. Uzná-li zhotovitel reklamaci jako oprávněnou, objednatel si již zaslaný díl trvale ponechá jako výměnu za díl vadný. Tímto reklamační řízení končí.

Reklamovaný díl zaslaný objednatelem zhotoviteli musí být řádně zabalen, aby při jeho přepravě nedošlo k jeho poškození, musí být kompletní, nepoškozen a označen číslem zakázky a údaji o objednateli. Balení musí být zvoleno přiměřeně k charakteru zaslaného reklamovaného dílu, především k jeho rozměrům, hmotnosti a pevnostním vlastnostem.

V případě, že reklamace nebude uznána jako oprávněná, nebo pokud objednatel nedoručí do sídla zhotovitele reklamovaný díl do 10 kalendářních dnů od obdržení náhradního dílu, bude zaslaný náhradní díl objednateli vyfakturován v plné hodnotě, včetně souvisejících nákladů, bez možnosti zaslaný náhradní díl vrátit. Tímto je reklamační řízení uzavřené se zamítavým výsledkem. Na reklamované zboží a díly doručené zhotoviteli po uplynutí lhůty 10 kalendářních dnů nebude brán zřetel, neboť již nebude možné provést posouzení a řádné vyřízení reklamace.

Na vyměněný náhradní díl ve výrobku poskytuje zhotovitel záruku v délce 6 měsíců, nebo do konce uplynutí zbývající záruční doby na celé dílo, a to podle toho, která doba je delší.

 • představuje-li vada díla podstatné porušení smlouvy, má objednatel právo žádat bezplatné odstranění vady opravou díla, provedení náhradního díla za podmínky, že předmět díla lze zhotoviteli předat nebo vrátit, přiměřenou slevu z ceny díla, nebo od smlouvy odstoupit.
 • je-li vada díla nepodstatným porušením smlouvy, má objednatel právo na bezplatné odstranění vady, nebo přiměřenou slevu z ceny díla; neodstraní-li zhotovitel vadu díla včas nebo vadu odmítne odstranit, může objednatel žádat slevu z ceny díla, anebo může od smlouvy odstoupit,
 • pokud nemůže objednatel řádně užívat dílo pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad, má právo na výměnu součásti díla, provedení náhradního díla, může-li předmět díla zhotoviteli předat nebo vrátit, nebo od smlouvy odstoupit,
 • zhotovitel si vyhrazuje právo k posouzení odstranitelnosti vady díla a oprávněnosti reklamace,
 • zhotovitel oznámí nejpozději do 30 dnů po obdržení reklamace, zda reklamaci uznává nebo z jakých důvodů ji neuznává a v jakém rozsahu,
 • uplyne-li lhůta 30 dnů marně, nedohodne-li se zhotovitel s objednatelem na delší lhůtě, má objednatel stejná práva jako při podstatném porušení smlouvy, tedy právo žádat bezplatné odstranění vady opravou díla, provedení náhradního díla za podmínky, že předmět díla lze zhotoviteli předat nebo vrátit, přiměřenou slevu z ceny díla, nebo od smlouvy odstoupit,
 • zhotovitel je povinen začít s bezplatným odstraňováním vady díla do 30 dnů ode dne doručení oznámení o reklamaci, uplatnil-li objednatel právo na bezplatné odstranění vady opravou,
 • objednatel má právo na náhradu nákladů účelně vynaložených při uplatnění práva z vadného plnění, je-li vada díla vytknuta důvodně.
 • fyzikální jev, tzv. „Bimetalový efekt", který nemůže být výrobním podnikem nějak ovlivněn.

11. DÍLY POVRCHOVÉ UPRAVENÉ FASÁDNÍMI (VENKOVNÍMI) PES PRÁŠKY

Vizuální posouzení odstínu, struktury a lesku povrchové úpravy se provádí ze vzdálenosti rovné, nebo větší než 3 m v interiéru a ze vzdálenosti rovné nebo větší než 5 m v exteriéru, vždy v kolmém směru. Není-li v exteriéru pozorovací vzdálenost 5 m nebo kolmý směr pro pozorovatele dosažitelná, pozoruje se předmět z nejblíže volně dosažitelného místa (veřejně přístupné prostory jiných objektů, veřejná prostranství apod.) Není-li v interiéru pozorovací vzdálenost 3 m pro pozorovatele dosažitelná, je možné pozorovací vzdálenost zmenšit na 1,5 m.

Odchylky v barevném odstínu profilů a plechů upravenými laky, práškovými vypalovacími barvami, fóliemi apod. se hodnotí s přiloženým vzorníkem k pohledové ploše profilu ve stejné rovině s povrchem. Vzorník musí být předem odsouhlasen. Ve zvláštních případech se posuzuje barevná odchylka podle vzorku předem odsouhlaseného před realizací díla.

Mechanické a fyzikální vlastnosti povrchů lakovaných práškovými barvami, splňují parametry udávané v technickém listu (a jakostním atestu) výrobce barvy.

U fasádních polyesterových práškových barev se odstín a vzhled povrchu řídí směrnicí VdL-RL 10. Norma Qualicoat pak definuje zkoušené odolnosti mechanického působení a odolnosti povětrnostním vlivům.

Drobné vady v povlaku (např. vlákna, tečky a podobně) nejsou na závadu lakovaného výrobku, pokud jejich velikost nepřesáhne 2 mm.

Ojedinělý povrchový škrábanec na jednom prvku, kratší než 30mm se nepovažuje za reklamovatelnou vadu. Jemná struktura povrchu, tzv. pomerančová kůra se nepovažuje za reklamovatelnou vadu.

13. BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE A INTERIÉROVÉ DVEŘE

Prodávající neodpovídá za vady v těchto případech:

 • jde-li o zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí kupujícím,
 • vada vznikla na věci opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci (např. uplynutím životnosti),
 • je způsobena kupujícím a vznikla ne správným užíváním, skladováním, ne správnou údržbou, zásahem kupujícího či mechanickým poškozením,

Kupující může svá práva z vadného plnění uplatnit ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží. Po uplynutí lhůty nelze právo z vad u prodávajícího uplatnit, ledaže se smluvní strany dohodnou jinak, nebo prodávající či výrobce poskytne zvláštní záruku za jakost nad rámec jeho zákonných povinností. V případě zjevných vad na výrobku je nutné reklamaci uplatnit okamžitě při převzetí výrobku a jeho kontrole. Kupující svá práva z vadného plnění uplatní bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že na zboží je vada. Zhotovitel neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud kupující zboží užívá, ačkoliv o vadě ví.

Kupující bere na vědomí, že v případě výměny zboží v rámci vyřízení reklamace neběží nová lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění. Lhůta skončí 24 měsíců od převzetí po koupi reklamovaného zboží. Lhůtu k uplatnění práv z vad nelze považovat za stanovení životnosti zboží, ta se liší s ohledem na vlastnosti výrobku, jeho údržbu a správnost a intenzitu užívání nebo dohodu mezi objednavatelem a zhotovitelem.

JAKOST PŘI PŘEVZETÍ

Prodávající prohlašuje, že zboží předává kupujícímu v souladu s ustanovením § 2161 občanského zákoníku, tedy:

 • zboží má vlastnosti, které si kupující s prodávajícím ujednali, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné
 • zboží se hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá
 • zboží je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

14. MONTÁŽ

Po osazení oken a dveří je nutné nejpozději do 4 týdnů po montáži zakrýt montážní spáru.
Objednatel je povinen zajistit exteriérovou připojovací spáru neprodleně po montáži proti zatékání do stavby a zamezit tím případnému poškození výrobků.

Případné poškození výrobků, nebo jiných materiálů (vlivem zatékání do stavby) se při nesplnění této povinnosti nepovažuje za reklamovatelnou vadu.

Po ukončení stavebních prací je nutné prvky velmi opatrně očistit, nikdy ne na sucho, ale za vydatného smáčení vlažnou vodou s malou dávkou mycího prostředku. Zbytky malty nebo jiných tuhých materiálů by mohly vážně poškodit kování a těsnění oken, což je považováno za mechanické poškození oken a dveří.

V případě, že zednické zapravení neprovádí v rámci montáže dodavatel, doporučujeme použít pro napojení oken a dveří APU lišty. U oken a dveří dochází k dilataci (roztažnosti výrobku) a použití APU lišt zabrání odtrhávání, praskání omítky.

Při posuzování ostatních vad, které nejsou blíže specifikovány v tomto reklamačním řádu, se přihlíží k výrobním standardům v oblasti otvorových výplní a ke všeobecnému stavu techniky.

Platný do vydání změny
V Příbrami 1.5.2022